Tại sao cần thiết lập SSL/TLS cho website, ứng dụng web?

SSL/TLS là một phương pháp mã hóa dữ liệu quan trọng trên mạng. Sử dụng SSL/TLS giúp bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản và giao dịch trực tuyến của người dùng trên internet. Let’s Encrypt là một dịch vụ cung cấp chứng chỉ SSL/TLS miễn phí và được ủy quyền bởi các tổ chức uy tín như Mozilla, Cisco và EFF. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách sử dụng chứng chỉ SSL/TLS miễn phí từ Let’s Encrypt với Nginx.

Bước 1: Cài đặt Certbot

Certbot là một công cụ giúp tạo và quản lý chứng chỉ SSL/TLS từ Let’s Encrypt. Chúng ta cần cài đặt Certbot trên máy chủ của mình trước khi có thể sử dụng Let’s Encrypt.

Đối với Ubuntu, Debian hoặc các hệ điều hành dựa trên Debian, bạn có thể cài đặt Certbot bằng cách chạy các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get install certbot

Đối với CentOS, Fedora hoặc các hệ điều hành dựa trên Red Hat, bạn có thể cài đặt Certbot bằng cách thực hiện các lệnh sau:

sudo yum install certbot

Bước 2: Tạo chứng chỉ SSL/TLS từ Let’s Encrypt

Sau khi cài đặt Certbot, chúng ta có thể sử dụng nó để tạo chứng chỉ SSL/TLS từ Let’s Encrypt cho các tên miền của mình. Để tạo chứng chỉ, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo certbot certonly --webroot --webroot-path=/var/www/html -d example.com -d www.example.com

Trong đó:

 • --webroot: Chỉ định phương pháp xác thực webroot để tạo chứng chỉ.
 • --webroot-path: Chỉ định đường dẫn đến thư mục webroot trên máy chủ.
 • -d: Chỉ định các tên miền mà chúng ta muốn tạo chứng chỉ SSL/TLS.

Sau khi chạy lệnh này, Certbot sẽ xác thực các tên miền và tạo chứng chỉ SSL/TLS từ Let’s Encrypt cho chúng. Chứng chỉ được lưu trữ trong thư mục /etc/letsencrypt/live/example.com/.

Bước 3: Cấu hình Nginx để sử dụng chứng chỉ SSL/TLS

Sau khi tạo chứng chỉ SSL/TLS từ Let’s Encrypt, chúng ta có thể cấu hình Nginx để sử dụng chúng. Để làm điều này, chúng ta cần cấu hình các định tuyến SSL/TLS và sử dụng chứng chỉ SSL/TLS mới tạo.

Ví dụ, bạn có thể thêm các đoạn mã sau vào tệp cấu hình Nginx của mình để cấu hình định tuyến SSL/TLS:

server {
  listen 443 ssl;
  server_name example.com www.example.com;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;

  # Các cấu hình khác
}

Trong đó:

 • listen 443 ssl: Chỉ định cổng và giao thức SSL/TLS.
 • server_name: Chỉ định tên miền cho định tuyến SSL/TLS.
 • ssl_certificate: Chỉ định đường dẫn đến chứng chỉ SSL/TLTS được tạo từ Let’s Encrypt.
 • ssl_certificate_key: Chỉ định đường dẫn đến khóa riêng tư tương ứng với chứng chỉ SSL/TLS.

Sau khi cấu hình xong, bạn có thể khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi cấu hình.

Bước 4: Cấu hình tự động gia hạn chứng chỉ SSL/TLS

Chứng chỉ SSL/TLS từ Let’s Encrypt chỉ có thời hạn 90 ngày. Vì vậy, để đảm bảo rằng trang web của bạn luôn sử dụng chứng chỉ SSL/TLS hợp lệ, bạn cần cấu hình tự động gia hạn chúng. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng Certbot để tự động gia hạn chứng chỉ SSL/TLS hàng tuần hoặc hàng tháng.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng lệnh sau để tự động gia hạn chứng chỉ SSL/TLS hàng tháng:

sudo certbot renew --quiet --no-self-upgrade

Lệnh này sẽ kiểm tra các chứng chỉ SSL/TLS của bạn và tự động gia hạn chúng nếu chúng sắp hết hạn trong vòng 30 ngày tới.

Kết luận

Sử dụng SSL/TLS là cách hiệu quả để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của người dùng trên internet. Let’s Encrypt cung cấp chứng chỉ SSL/TLS miễn phí và dễ sử dụng cho tất cả mọi người. Với Nginx và Certbot, bạn có thể tạo và quản lý chứng chỉ SSL/TLS từ Let’s Encrypt một cách dễ dàng và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.